Атайын техникалык каражаттарды колдонуу менен медициналык күбөлөндүрүүгө жиберүү тартиби жөнүндө ЖОБО


Атайын техникалык каражаттарды колдонуу менен жарандардын алкоголдон мас абалын күбөлөндүрүү жана жарандарды алкоголдон, баңги каражаттарынан, психотроптук жана башка маң кылуучу заттардан мас абалын аныктоо үчүн медициналык күбөлөндүрүүгө жиберүү тартиби жөнүндө 

ЖОБО

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-октябрындагы № 587 токтомуна)


1. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо атайын техникалык каражаттарды колдонуу менен алкоголдон мас абалды күбөлөндүрүү жана анын жыйынтыгын тариздөө, ошондой эле жарандарды алкоголдон, баңги каражаттарынан, психотроптук жана башка маң кылуучу заттардан мас абалын (мындан ары - мас абал) аныктоо үчүн медициналык күбөлөндүрүүгө жиберүү жана жүргүзүлгөн күбөлөндүрүүнүн жыйынтыгын андан ары берүүнүн тартибин белгилейт.
2. Атайын техникалык каражаттарды колдонуу менен алкоголдон мас абалды күбөлөндүрүү жана жарандарды мас абалын аныктоо үчүн медициналык күбөлөндүрүүгө жиберүү Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын (мындан ары - ИИО) кызматкерлери тарабынан ишке ашырылат.
3. Күбөлөндүрүлгөн адам менен Кыргыз Республикасынын ИИО кызматкеринин ортосунда күбөлөндүрүлгөн адамдын мас абалы жөнүндө пикир келишпестик келип чыккан учурда Кыргыз Республикасынын медициналык мекемелеринде кайра күбөлөндүрүү жүргүзүлүшү мүмкүн.
4. Кыргыз Республикасынын дипломатиялык мамилелер чөйрөсүндөгү мыйзамдарында белгиленген учурлардан тышкары, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар Кыргыз Республикасынын жарандары менен бирдей күбөлөндүрүлүүгө тийиш.
5. Атайын техникалык каражаттарды колдонуу менен алкоголдон мас абалды күбөлөндүрүү ушул Жобого ылайык жүргүзүлөт, Кыргыз Республикасынын медициналык мекемелеринде мас абалды күбөлөндүрүү Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарында аныкталган тартипте жүргүзүлөт.
6. Атайын техникалык каражаттарды колдонуу менен алкоголдон мас абалды күбөлөндүрүү бүткөндөн кийин эки нуска протокол түзүлөт. Протоколдун биринчи нускасы жаранга берилет, экинчи нускасы Кыргыз Республикасынын ИИО кызматкеринде калат.

2. Атайын техникалык каражаттарды колдонуу менен алкоголдон мас абалды күбөлөндүрүү

7. Алкоголдон мас абалды күбөлөндүрүү Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан колдонууга уруксат берилген, Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы Стандартташтыруу жана метрология боюнча борбор тарабынан белгиленген тартипте тиешелүү текшерүүдөн өткөн, ошондой эле өлчөөлөрдүн жыйынтыгын кагаз жүзүнө жазууга техникалык мүмкүнчүлүгү бар атайын техникалык каражаттар менен ишке ашырылат.
8. Кыргыз Республикасынын ИИО ыйгарым укуктуу кызматкери атайын техникалык каражаттарды колдонуу менен алкоголдон мас абалды күбөлөндүрүүдөн мурда күбөлөндүрүлүүгө тийиш адамга күбөлөндүрүү жүргүзүүнүн тартибин түшүндүрөт.
9. Атайын техникалык каражаттарды колдонуу менен алкоголдон мас абалды күбөлөндүрүү Кыргыз Республикасынын бузуулар чөйрөсүндөгү мыйзамдарында каралган жоопкерчиликке алып келүүчү укукка каршы жосундарды адам жасаган же аларды жасады деп шектелген учурларда, төмөнкүдөй бир же бир нече белгилер: оозунан алкоголь жыттанган, жүрүм-туруму агрессивдүү болуп калган, сүйлөгөнү бузулган, транспортту адекваттуу эмес айдаган учурларда ишке ашырылат.
10. Атайын техникалык каражаттарды колдонуу менен алкоголдон мас абалды күбөлөндүрүүнүн жыйынтыгы Кыргыз Республикасынын ИИО кызматкери тарабынан протоколдо чагылдырылат.
11. Алкоголдон мас абалды күбөлөндүрүү үчүн атайын техникалык каражаттарды колдонуу жөнүндө же медициналык күбөлөндүрүүгө жиберүү жөнүндө протоколдо төмөнкүлөр көрсөтүлөт:
  • 1) протокол түзүлгөн жер, дата жана убакыт;
  • 2) протоколду түзгөн адамдын кызмат орду, аты-жөнү;
  • 3) мас абалды күбөлөндүрүүгө негиздер;
  • 4) транспорт каражатын башкарган адам жөнүндө маалыматтар;
  • 5) транспорт каражатынын тиби, маркасы, модели, мамлекеттик каттоо номердик белгиси жана идентификациялоонун башка белгилери жөнүндө маалыматтар.
12. Мас абалды күбөлөндүрүү үчүн атайын техникалык каражаттарды колдонуу жөнүндө же медициналык күбөлөндүрүүгө жиберүү жөнүндө протоколго аны түзгөн кызмат адамы, ошондой эле ага карата протокол түзүлгөн адам кол коёт. Адам протоколго кол коюудан баш тартканда бул тууралуу протоколго тиешелүү жазуу жазылат. Ага карата протокол түзүлгөн адам протоколдун мазмуну боюнча түшүндүрмө берүүгө жана сын пикирин айтууга, ошондой эле өзүнүн ага кол коюудан баш тартуусунун себептерин көрсөтүүгө укуктуу. Мындай түшүндүрмөлөр жана сын пикирлер протоколго тиркелет. Протоколдун көчүрмөсү ага карата протокол түзүлгөн адамга берилет.
13. Адам атайын техникалык каражаттарды пайдалануу менен алкоголдон мас абалын күбөлөндүрүүдөн өтүүдөн баш тарткан же болбосо ал мындай күбөлөндүрүүнүн жыйынтыгы менен макул болбогон учурда, ал медициналык күбөлөндүрүүгө жиберилет жана медициналык күбөлөндүрүүгө жиберүү жөнүндө протоколго бул тууралуу тиешелүү жазуу жазылат.

3. Мас абалды аныктоо үчүн медициналык күбөлөндүрүүгө жиберүү

14. Мас абалды медициналык күбөлөндүрүүгө жиберүү Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарында каралган учурларда жүргүзүлөт.
15. Мас абалды медициналык күбөлөндүрүү Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарында аныкталуучу тартипте жүргүзүлөт.
16. Күбөлөндүрүү жүргүзүүчү медицина кызматкерине ушул Жобонун 11, 12, 13-пункттарында аныкталган тартипте Кыргыз Республикасынын ИИО кызматкери тарабынан түзүлгөн медициналык күбөлөндүрүүгө жиберүү жөнүндө протокол берилүүгө тийиш.
17. Медициналык күбөлөндүрүлүүгө тийиш адам Кыргыз Республикасынын ИИО кызматкери тарабынан мас абалынын белгилери аныкталган учурдан тартып эки сааттан кечиктирбестен аны жүргүзүүчү жерге жеткирилүүсү керек.
18. Адамды медициналык күбөлөндүрүүгө жиберүүдө Кыргыз Республикасынын ИИО кызматкери күбөлөндүрүүгө жиберилүүчү адамдын ким экендигин аныктоо чараларын көрүүгө милдеттүү.
19. Жарандардын жеке кайрылуулары боюнча медициналык күбөлөндүрүү учурунда күбөлөндүрүлүүчү адам Кыргыз Республикасынын ИИО кызматкерине өзүнүн ким экендигин ырастаган документти жана өтүнүчүнүн себебин баяндоо менен, медициналык күбөлөндүрүүнү жүргүзүү жөнүндө жазуу жүзүндөгү арызын берүүгө милдеттүү.
20. Жаранды медициналык күбөлөндүрүүгө жиберген учурда Кыргыз Республикасынын ИИО кызматкери жүргүзүлгөн медициналык күбөлөндүрүүнүн жыйынтыгын укук бузуу боюнча чечим кабыл алууга ыйгарым укуктуу кызмат адамына берет.
21. Эгерде адам медициналык күбөлөндүрүүдөн өтүүдөн баш тартса Кыргыз Республикасынын ИИО кызматкери бузуу жөнүндө протоколго тиешелүү жазууну жазат жана Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинде каралган жаза чарасы колдонулат.